viernes, mayo 14, 2021
Inicio Local Ple Municipal del mes d'abril

Ple Municipal del mes d’abril

El Ple del mes d’abril, celebrat el dia 6, va aprovar l’expedient de contractació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). La nova licitació incorpora un augment del pressupost i el desenvolupament de la prova pilot ‘SAD més a prop’ per formar equips de professionals i usuaris estables. La vigència del nou contracte serà de dos anys, prorrogables durant dos anys més en períodes anuals. Més informació a la notícia completa.

La sessió plenària també va donar compte de l’acord de la Comissió́ Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona d’1 de febrer de 2021, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial urbanístic de desenvolupament de determinats equipaments comunitaris (PE-135). Aquest tràmit permetrà tirar endavant els projectes per construir el nou Pavelló Poliesportiu dels Merinals, així com l’Escola de Música i els nous Jutjats, a l’Eix Macià. Més informació

Altres punts que es van tractar durant la part resolutiva del Ple van ser:

• Delegació́ del Ple a la Junta de Govern Local de la competència relativa a les cessions temporals d’ús en règim de comodat de béns mobles historicoartístics del fons del Museu d’Art i del Museu d’Història, per terminis inferiors a quatre anys. Aprovat.
• Dació́ de compte de l’Informe de la Intervenció́ General IGAS/9/2021, de 17 de febrer, relatiu a la formulació́ del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2021. Aprovat.
• Atorgament d’una subvenció́ directa de caràcter nominatiu a la Unió́ Excursionista de Sabadell (UES), per a la promoció́ i foment de l’excursionisme i activitats a la natura durant l’any 2021. Aprovat.
• Nomenament de membres del Consell d’Acció́ Social. Aprovat.
• Atorgament d’una subvenció́ directa de caràcter excepcional a sis entitats per al desenvolupament del programa Fem vacances durant l’any 2021. Aprovat.
• Atorgament d’una subvenció́ directa de caràcter excepcional a les escoles de la ciutat sostingudes amb fons públics que imparteixen estudis de segon cicle d’educació́ infantil, educació́ primària, educació́ secundària obligatòria i educació́ especial, per a l’adquisició́ de llibres i material escolar per als infants que estiguin en situació́ de vulnerabilitat econòmica, durant el curs escolar 2020-2021. Aprovat.
• Atorgament d’una subvenció́ directa de caràcter nominatiu a la Federació́ d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), destinada al desenvolupament del seu programa general d’activitats per a l’any 2021.Aprovat.
• Resolució́ del recurs de reposició́ interposat pel grup municipal Crida per Sabadell contra l’acord del Ple de 3 de novembre de 2020, pel qual s’aprova la modificació́ del contracte del servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació́ de l’enllumenat públic. Aprovat.
• Ampliació́ del termini d’informació́ pública de la Modificació́ puntual del Pla general municipal d’ordenació́ per a la regulació́ dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d’ús turístic (MPG- 127). Aprovat.
• Aprovació́ de la modificació́ de les Bases d’Execució́ del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2021. Aprovat.
• Aprovació́ de la modificació́ de la plantilla de personal i de la relació́ de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2021. Aprovat.
• Correcció́ de l’error material detectat a l’acord del Ple de 3 de novembre de 2020, pel qual s’aproven inicialment les bases específiques reguladores de la concessió́ de subvencions per pal·liar l’efecte de la COVID-19 en el teixit comercial de Sabadell, pel que fa als establiments comercials que s’han vist obligats al tancament dels seus negocis durant l’estat d’alarma. Aprovat.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per l’Associació́ de Veïns de Campoamor, per demanar la instal·lació́ d’un element commemoratiu a la figura de Diego Granero Martínez als futurs jardins de Campoamor i Espronceda. Moció.

Així mateix, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Junts per Sabadell sobre els mercats municipals. Moció.

El ple també va aprovar a proposta del Grup Municipal de Ciutadans una moció de suport als nostres joves, la Generació de la doble crisi. La moció va ser aprovada per unanimitat. Moció.

Per últim, el Ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal Crida per Sabadell, a favor de l’ampliació́ dels serveis odontològics a la sanitat pública i de l’impuls d’un servei d’odontologia a l’abast de tothom. Moció.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Tornen els casals d’estiu, seguint les mesures de seguretat establertes per la Generalitat

La Junta de Govern Local d’avui ha aprovat una nova convocatòria de subvencions destinada a organitzar casals d’estiu, amb una dotació complementària per als...

Un centenar de persones es concentren a plaça Sant Roc en suport a Carme Forcadell

Un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Roc per mostrar suport a la sabadellenca Carme Forcadell. Aprofitant la mobilització...

Licitada la construcció de tres noves àrees d’esbarjo per a gossos a diferents zones de Sabadell

Aquestes actuacions, que es preveuen iniciar aquest mateix any, formen part del compromís municipal de dotar cada districte d’un mínim de dos espais d’aquestes...

Recent Comments